సర్టిఫికేషన్

కంట్రోలర్

EMC
LVD
ROHS

ఇన్వర్టర్

EMC
LVD
ROHS

సర్వో డ్రైవర్

సర్వో డ్రైవర్ EMC
సర్వో డ్రైవర్ LVD
సర్వో డ్రైవర్ ROHS

సర్వో మోటార్

సర్వో మోటార్ EMC
సర్వో మోటార్ LVD
సర్వో మోటార్ ROHS

కుదురు

EMC
LVD
ROHS

స్టెప్పర్ మోటార్

EMC
ROHS